ALLMÄNNA VILLKOR FÖR QONFIN AB

Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller för alla tjänster Qonfin AB (”Qonfin” eller ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller i er affärsverksamhet. Genom att ingå avtal med oss anses ni samtycka till dessa villkor.


1. Parter och oberoende

Qonfin står under tillsyn av Finansinspektionen och är registrerat som ett finansiellt institut, läs mer: Företagsregistret | Finansinspektionen. Er avtalspart i uppdraget är Qonfin och inte någon annan till Qonfin knuten juridisk eller fysisk person (såsom anställd, ägare, styrelseledamöter, verkställande direktör eller konsult). Såvida det inte följer av tvingande lagstiftning så har således ingen annan än Qonfin något ansvar för de tjänster som tillhandahålls. Notera dock att villkoren och eventuellt uppdragsbrev gäller till förmån för varje juridisk eller fysisk person som är knuten till Qonfin (exempelvis ägare, styrelseledamot, verkställande direktör, anställd eller konsult). Vi accepterar således ert uppdrag som ett uppdrag för Qonfin och inte för en enskild fysisk person. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda vilja att uppdraget ska utföras av en eller flera specifika fysiska personer. 

 

2. Qonfins erbjudande 

Qonfin erbjuder stöd för er affärsverksamhet i samband med att ni önskar söka finansiering från banker, kreditmarknadsbolag, investerare eller andra typer av finansiärer (”kreditgivare”). Avsikten är att bistå er med extern sakkunskap och resurser och vara er behjälpliga vid framtagandet av finansieringsunderlag till kreditansökan. Inga transaktioner kommer hanteras via Qonfin och samtliga kontakter avseende krediter sköts direkt mellan kreditgivaren och er. Detsamma gäller framtida utbetalningar (lån) till er samt amorteringar och räntebetalningar. Bolaget kommer således utan att vara långivare och mot ersättning bistå en låntagare innan ett kreditavtal ingås. Bolaget bedriver inte någon rådgivningsverksamhet.

 

3. Villkorens tillämpningsområde

Villkoren ska tillämpas på alla aspekter och delar av ett uppdrag även om uppdraget aktualiserar olika uppgifter som exempelvis konsultation kring finansiering, stöd till ledning samt framtagande av finansieringsunderlag.

 

4. Bolags- och verksamhetsinformation

Qonfin är registrerat hos Finansinspektionen som finansiellt institut vars registreringspliktiga verksamhet består av förmedling av kredit till företag. Qonfin bedriver ingen skatterådgivning eller annan form av företags- eller personlig rådgivning avseende affärsmässigheten i ert beslut. Således har vi inte något ansvar för möjliga skatte- eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut som ni fattar. 

 

5. Kundidentifikation 

Enligt lag är vi skyldiga att följa penningtvättsregelverket och kontrollera våra kunders identitet och ägarförhållanden samt informera oss om uppdragets syfte och art. I regel ska sådan information tillhandahållas av er innan uppdraget kan påbörjas men vi kan också komma att kräva ytterligare information av er under uppdragets gång. För det fall tillfredsställande information och dokumentation inte erhålls har vi rätt att avböja eller frånträda ett uppdrag. 

 

6. Personuppgifter 

Qonfin är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdraget. Information om vår personuppgiftsbehandling återfinns i vår Integritetspolicy som finns att tillgå på vår webbplats (www.qonfin.se). 

 

7. Kommunikation 

Om ni inte begär att vi ska kommunicera på annat sätt kommer vår kommunikation med er och andra aktörer i ett uppdrag att ske vid fysiska möten, per telefon eller genom e-post. Elektronisk kommunikation har risker från säkerhets- och sekretessynpunkt. Vidare finns risk för att legitim e-post filtreras bort, varför viktig e-post bör följas upp per telefon eller SMS. Med hänsyn till de risker som finns med elektronisk kommunikation åtar vi oss inget ansvar för sådana risker. Meddela Qonfin om ni önskar att vi kommunicerar med er på annat sätt än via e-post. 

 

8. Omfattningen av uppdraget

Det närmare innehållet i och omfattningen av vårt uppdrag kan anges i ett skriftligt uppdragsbrev. Uppdragsbrevet översänds via Scrive eller via fysiskt brev och signeras fysiskt eller digitalt med svenskt BankID. Arten och omfattningen av uppdraget kan dock ändras under uppdragets gång, beroende på era instruktioner eller de förutsättningar som vid var tid gäller för uppdraget. Våra tjänster utformas enbart utifrån de förutsättningar, fakta och instruktioner som presenteras för oss i det specifika uppdraget.  

 

9. Immateriella rättigheter och sekretess

Immateriella rättigheter till resultatet av uppdraget, oavsett om uppdraget är slutfört eller inte och oavsett i vilken form resultatet föreligger, tillhör Qonfin, men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Finansieringsunderlaget får således användas av er i förhållande till kreditgivare vid ansökan om kredit. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som tagits fram under uppdraget ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål. 

Vi iakttar sekretess vad gäller företagsspecifik information som kan betraktas som affärs- eller yrkeshemligheter eller som i övrigt rör era interna förhållanden och får endast röja sådana uppgifter i den mån det krävs för uppdragets genomförande. Sekretess gäller dock aldrig för sådana uppgifter som blivit kända för oss på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt kända. Sekretess gäller inte heller när vi är skyldiga att enligt lag lämna ut uppgifter.  

 

10. Arvoden och kostnader 

Qonfins tjänster debiteras på sätt vi överenskommit med er. Beloppen anges exklusive mervärdesskatt varför sådan skatt, i de fall vi är skyldiga att debitera sådan, alltid tillkommer. 

 

11. Fakturering och betalning 

Om inte annat avtalats fakturerar vi er normalt i anslutning till start av uppdrag samt enligt en modell med fakturering vid framgångsrik kreditansökan. Varje faktura anger en förfallodag. Vid utebliven eller försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. För sådan ränta gäller den räntesats som framgår av räntelagen beräknad från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. 

 

12. Uppdragets upphörande 

Såvida annat inte avtalats särskilt upphör uppdraget när det har fullgjorts. Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi avslutar uppdraget. Ni måste dock erlägga betalning enligt vår överenskommelse med er samt ersätta oss för de eventuella kostnader vi haft fram till dess uppdraget upphörde. 

 

13. Ansvarsbegränsning och ansvarsförsäkring  

Vi garanterar inte att visst resultat uppnås för er till följd av vårt uppdrag, eller att kredit kommer att beviljas av kreditgivare. Vår målsättning är att all information i kreditunderlaget ska vara så korrekt och uppdaterad som möjligt men vi förlitar oss på den information som vi erhåller från er eller från tredje man när vi bistår er i uppdraget och sätter samman finansieringsunderlaget. Det är ert ansvar att säkerställa att informationen är korrekt innan informationen skickas till kreditgivare.  Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i informationen. Vi tar inte heller något ansvar för ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på din användning av våra tjänster.

Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är begränsat till ett belopp per uppdrag som uppgår till det arvode som Qonfin erhåller. Qonfins ansvar är också alltid begränsat till den direkta skada er verksamhet lider, vilket bland annat innebär att vårt ansvar aldrig innefattar indirekt skada såsom exempelvis ersättning för utebliven vinst, produktionsbortfall eller annan ekonomisk följdförlust. Det innebär vidare att vårt ansvar ska reduceras med belopp som ni kan erhålla enligt försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen. 

Vi ansvarar aldrig för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller material i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. 

 

14. Force majeure   

Qonfin är inte ansvarigt för om Qonfins verksamhet hindras direkt eller indirekt genom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejt, lockout, pandemi, tekniska fel eller annan liknande omständighet eller händelse som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

 

15. Klagomål och krav 

Krav som har samband med uppdrag som Qonfin utfört ska framställas så snart ni fått kännedom om, eller borde fått kännedom om, de omständigheter som kravet grundas på. Krav får inte framföras senare än tolv (12) månader efter det senaste av den dag då sista fakturan för det aktuella uppdraget utställdes och den dag då ni fick kännedom om, eller borde fått kännedom om, de aktuella omständigheterna.

 

16. Ändringar

Villkoren kan från tid till annan komma att ändras av Qonfin. Gällande version publiceras på vår hemsida (www.qonfin.se). Ändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen publicerats på vår hemsida. 

 

17. Tillämplig lag och tvistelösning 

Svensk rätt ska tillämpas på villkoren, uppdragsbrev, vårt uppdrag och våra tjänster. 

Tvist med anledning av villkoren, eventuell uppdragsbekräftelse, vårt uppdrag och våra tjänster, som inte först kan avgöras genom medling ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Oavsett vad som anges i denna punkt har vi rätt att väcka talan mot er vid allmän domstol angående förfallna fordringar.